Skoleutvikling på Folkehøgskolen Sørlandet

Hvert år tar Folkehøgskolen Sørlandet tak i en del av skolehverdagen som vi tenker at potensielt kan forbedres. Vi ønsker hele tiden å være i utvikling, og på vår skole har vi satt opp en arbeidsgruppe som leder dette arbeidet.

Skoleutviklingsutvalget består av 4 medlemmer fra skolens administrasjon og pedagogiske personale. For skoleåret 2016-17 bestod dette utvalget av følgende personer:

  1. Inspektør, pedagog, referent  og leder av utvalget: Sven Tommy Nordhagen
  2. Pedagog og medlem av utvalget: Hanna E. Sørhus
  3. Kjøkkenleder og medlem av utvalget: Gunn Honnemyr
  4. Pedagog og medlem av utvalget: Jens Petter Slettedal

Skoleutviklingsprosjektet for skoleåret 16/17 fokuserte på temaet "Miljø og bærekraft".

Fra vårt arbeid med skoleutvikling skrives hvert år en selvevalueringsrapport. De tre siste rapportene kan lastes ned ved å følge linkene:

  1. Skoleutviklingsrapport 2017: Miljø og bærekraft. Hvordan kan vi legge tilrette slik at miljø og bærekraft blir en større og mer integrert del av skolehverdagen på Folkehgøskolen Sørlandet
  2. Skoleutviklingsrapport 2016: Skolens identitet. Er det samsvar mellom skolens identitet og elevenes oppfatning av hvem vi er?
  3. Skoleutviklingsrapport 2015: Dannelse med spesielt fokus på den andre læringsarenaen. Hvordan kan vi legge enda bedre rette for at dannelse blir en naturlig del av skolens virksomhet med særlig fokus på dannelse gjennom skolens sosialpedagogiske arbeid?
  4. Skoleutviklingsrapport 2014: Ungdom, Kultur og Tro. Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier.
  5. Skoleutviklingsrapport 2013: Dannelse. På hvilken måte kan vi sørge for at dannelsebegrepet hvert år blir aktualisert og bearbeidet blant elever og personalet på skolen?
  6. Skoleutviklingsrapport 2012: Dannelse. Hvordan finner allmenndanning / dannelse sted ved Folkehøgskolen Sørlandet?